Factoringvergelijken.nl
Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersovereenkomst definities

 • Dienst – iedere dienst die Factoring vergelijken van tijd tot tijd levert aan gebruiker, en alle diensten en handelingen die daaruit mochten voortvloeien.
 • FactoringVergelijken.nl – wij, zijnde Shawshank Media B.V., gevestigd te Amsterdam, Factoringvergelijken.nl, Prinsengracht 769
 • Gebruiker – u, zijnde de gebruiker van de dienst.
 • Gebruiksovereenkomst – deze overeenkomst, zijnde de overeenkomst tussen u (als gebruiker) en ons (als factoringvergelijken).
 • Factoringovereenkomst – de overeenkomst die gebruiker op enig moment met een factoringmaatschappij aangaat.
 • Factoringmaatschappij – iedere factoringmaatschappij waarmee factoringvergelijken op enig moment een overeenkomst heeft en / of contact onderhoudt.
 • Privacy statement – het privacybeleid van FactoringVergelijken.nl
 • Website – de website factoringvergelijken.nl en alle onderliggende pagina’s

Kredietrapporten

Een kredietrapport heeft de prijs van €12,99 excl. BTW; Nadat Factoringvergelijken.nl de betaling voor het kredietrapport heeft ontvangen, wordt er een e-mail verstuurd naar de koper, met als bijlage het kredietrapport; Het vrijgeven van het kredietrapport vindt plaats na afronding van de bestelling. Het rapport wordt uiterlijk binnen 1 werkdag per mail verzonden.

Aansprakelijkheid inzake kredietrapport

Factoringvergelijken.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de koper geleden; Dit geldt ook voor alle partijen die kredietrapporten aan Factoringvergelijken.nl verstrekken. De uitsluiting van aansprakelijkheid onder geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van de aangeboden kredietrapporten. Het kopen van het kredietrapport is op risico van de koper; Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat, geldt die minder vergaande beperking; Factoringvergelijken is nimmer aansprakelijk voor de inhoudelijke stof van de kredietrapporten; De koper van een kredietrapport mag een kredietrapport niet online en fysiek verspreiden of doorverkopen. Een gekocht kredietrapport is enkel voor eigen gebruik. Worden kredietrapporten wel verspreid zonder toestemming, dan is de koper hiervoor aansprakelijk.

Dienst

Factoringvergelijken.nl biedt zakelijke gebruikers (I.E. Entiteiten die deelnemen aan het commerciële rechtsverkeer, en dus niet natuurlijke personen) de mogelijkheid om op een efficiënte manier vrijblijvende offertes te ontvangen van een (of meerdere) factoringmaatschappij(en) (de “dienst”). Factoringvergelijken treedt daarbij op als adviseur (of: broker) van de gebruiker.

Aansprakelijkheid

Factoringvergelijken.nl spant zich in om de website en haar dienst met de grootst mogelijke zorg tot stand te brengen, maar kan niet garanderen dat de website of dienst vrij is van onjuistheden. Factoringvergelijken is niet aansprakelijk voor enige schade die u als gevolg van het gebruik van de dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van factoringvergelijken.

Gebruik website en dienst

U staat er jegens Factoringvergelijken.nl voor in dat u bevoegd bent gebruik te maken van de website en de dienst, en dat u zult handelen in overeenstemming met de gebruiksovereenkomst. De activiteiten die u verricht in het kader van factoringvergelijken mogen niet:

 • i. Op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn;
 • ii. Inbreuk maken op rechten van factoringvergelijken of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 • iii. In strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving; of
 • Iv. Op enige wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Factoringvergelijken.nl of een derde.

Gebruiker kan door middel van de dienst in contact treden met een factoringmaatschappij, en naar aanleiding hiervan kan er een overeenkomst tot stand komen tussen deze factoringmaatschappij en de gebruiker (de factoringovereenkomst). Factoringvergelijken is geen partij bij de factoringovereenkomst, maar gebruiker erkent dat factoringvergelijken wel belang heeft bij een goede uitvoering daarvan. De gebruiker zal er dan ook op toezien dat de factoringovereenkomst dan ook een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van factoringvergelijken bevat, welk factoringvergelijken in staat stelt naleving van de factoringovereenkomst te vorderen. Gebruiker zal er ook op toezien dat factoringvergelijken in de factoringovereenkomst steeds wordt aangemerkt als de broker (dan wel: adviseur of bemiddelaar) van gebruiker.

Overige bepalingen

Deze gebruiksovereenkomst bevat alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen hebben gemaakt. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. Indien één of meer bepalingen van de gebruiksovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Op de gebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing en alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Gratis & vrijblijvend offertes vergelijken
met Factoringvergelijken.nl

Fout. Probeer het later opnieuw of breng ons op de hoogte van een fouthier.

Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.