Factoring Factoringvergelijken.nl logo +31 (0) 20 2610152
Kleine Gartmanplantsoen, 10 Amsterdam RR 1017
8.6 10 185

Gebruikersovereenkomst en Privacy Policy

Gebruikersovereenkomst en Privacy Policy

Via deze pagina wil Factoringvergelijken u informeren over de doeleinden waarvoor factoringvergelijken uw persoons,- en bedrijfsgegevens verwerkt, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Daarnaast is deze “gebruiksovereenkomst / user policy” van toepassing op het gebruik van onze dienst (zoals hierna gedefinieerd). Lees dit daarom aandachtig door. Als u van onze dienst gebruik maakt, geeft u aan kennis te hebben genomen van deze gebruiksovereenkomst, en akkoord te zijn met de inhoud ervan.

Indien u vragen heeft over deze Gebruikersovereenkomst en/of Privacy Policy kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke:

FactoringVergelijken.nl
Herengracht 420
1017 BZ Amsterdam
mail@factoringvergelijken.nl

Gebruikersovereenkomst

Gebruiker kan door middel van de dienst in contact treden met een factoringmaatschappij, en naar aanleiding hiervan kan er een overeenkomst tot stand komen tussen deze factoringmaatschappij en de gebruiker (de factoringovereenkomst). Factoringvergelijken is geen partij bij de factoringovereenkomst, maar gebruiker erkent dat factoringvergelijken wel belang heeft bij een goede uitvoering daarvan. De gebruiker zal er dan ook op toezien dat de factoringovereenkomst dan ook een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van factoringvergelijken bevat, welk factoringvergelijken in staat stelt naleving van de factoringovereenkomst te vorderen. Gebruiker zal er ook op toezien dat factoringvergelijken in de factoringovereenkomst steeds wordt aangemerkt als de broker (danwel: adviseur of bemiddelaar) van gebruiker.

Privacy
Door de dienst te gebruiken, geeft u aan ook akkoord te zijn met onze Privacy Policy, zoals beschikbaar is gesteld op deze website en hieronder is beschreven.

Overige bepalingen
Deze gebruiksovereenkomst bevat alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen hebben gemaakt. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. Indien één of meer bepalingen van de gebruiksovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Op de gebruiksovereenkomst is nederlands recht van toepassing en alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te amsterdam.

Kredietrapporten
Een kredietrapport heeft de prijs van €12,99 excl. BTW; Nadat Factoringvergelijken de betaling voor het kredietrapport heeft ontvangen, wordt er een e-mail verstuurd naar de koper, met als bijlage het kredietrapport; Het vrijgeven van het kredietrapport vindt plaats na afronding van de bestelling. Het rapport wordt uiterlijk binnen 1 werkdag per mail verzonden.

Aansprakelijkheid inzake kredietrapport
FactoringVergelijken.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de koper geleden; Dit geldt ook voor alle partijen die kredietrapporten aan FactoringVergelijken.nl verstrekken. De uitsluiting van aansprakelijkheid onder geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van de aangeboden kredietrapporten. Het kopen van het kredietrapport is op risico van de koper; Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat, geldt die minder vergaande beperking; Factoringvergelijken is nimmer aansprakelijk voor de inhoudelijke stof van de kredietrapporten; De koper van een kredietrapport mag een kredietrapport niet online en fysiek verspreiden of doorverkopen. Een gekocht kredietrapport is enkel voor eigen gebruik. Worden kredietrapporten wel verspreid zonder toestemming, dan is de koper hiervoor aansprakelijk.

Privacy Policy 

Factoringvergelijken respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website factoringvergelijken. Factoringvergelijken spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Policy zijn beschreven.

De door u op FactoringVergelijken.nl (en subdomeinen) verstrekte persoonlijke,- en bedrijfsgegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling en statistische gegevens. Deze gegevens zullen tevens worden verstrekt aan aangesloten factoringmaatschappijen, echter uitsluitend om u offertes te kunnen doen laten toekomen of om met u persoonlijke afspraken te kunnen maken naar aanleiding van uw offerteaanvraag. De rechtsgrond van deze verwerking is de gesloten gebruikersovereenkomst, die ons in staat stelt om u volgens uw persoonlijke- en bedrijfsgegevens te koppelen aan de geschikte factormaatschappijen.

FactoringVergelijken.nl zal bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van ip-gegevens en cookies. Met deze informatie kan FactoringVergelijken.nl haar sites en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van factoringvergelijken (en subdomeinen) wel negatief beïnvloedt kunnen worden. FactoringVergelijken.nl (en subdomeinen) bevat links naar de websites van onze dochterondernemingen, partners en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze privacy policy heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van FactoringVergelijken.nl (en subdomeinen). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

FactoringVergelijken.nl zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Wij kunnen voor de technische afhandeling echter gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens ons persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacy Policy.

U heeft altijd

  • Het recht op informatie over uw persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens;
  • Het recht op inzage in uw persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens;
  • Het recht op rectificatie of correctie van uw persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens;
  • Het recht op gegevenswissing;
  • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt op ieder moment besluiten om u op deze rechten te beroepen of hoe toestemming om deze gegevens te gebruiken intrekken.  Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze Privacy Policy en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, kunt u contact opnemen via mail@factoringvergelijken.nl

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geen concrete bewaartermijn voor persoons- en bedrijfs gegevens. Wij hanteren daarom ook geen concrete bewaartermijn.

U bent niet verplicht om uw persoons- en/of bedrijfsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u deze gegevens niet aan ons verstrekt, zullen wij niet in staat zijn om u aan geschikte factormaatschappijen te koppelen.

Deze Privacy Policy kan te allen tijde door FactoringVergelijken.nl aangepast worden. FatoringVergelijken.nl adviseert daarom het privacy statement regelmatig te bekijken. Op deze Privacy Policy is nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Gebruikersovereenkomst definities

Dienst – iedere dienst die factoringvergelijken van tijd tot tijd levert aan gebruiker, en alle diensten en handelingen die daaruit mochten voortvloeien.

FactoringVergelijken.nl – wij, zijnde Shawshank Media B.V., gevestigd te amsterdam, Herengracht 420 (1017 BZ) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61866563.

Gebruiker – u, zijnde de gebruiker van de dienst.

Gebruiksovereenkomst – deze overeenkomst, zijnde de overeenkomst tussen u (als gebruiker) en ons (als factoringvergelijken).

Factoringovereenkomst – de overeenkomst die gebruiker op enig moment met een factoringmaatschappij aangaat.

Factoringmaatschappij – iedere factoringmaatschappij waarmee factoringvergelijken op enig moment een overeenkomst heeft en / of contact onderhoudt.

Privacy statement – het privacy statement van FactoringVergelijken.nl

Website – de website www.factoringvergelijken.nl en alle onderliggende pagina’s

Dienst
FactoringVergelijken.nl biedt zakelijke gebruikers (I.E. Entiteiten die deelnemen aan het commerciële rechtsverkeer, en dus niet natuurlijke personen) de mogelijkheid om op een efficiënte manier vrijblijvende offertes te ontvangen van een (of meerdere) factoringmaatschappij(en) (de “dienst”). Factoringvergelijken treedt daarbij op als adviseur (of: broker) van de gebruiker.

Aansprakelijkheid
FactoringVergelijken.nl spant zich in om de website en haar dienst met de grootst mogelijke zorg tot stand te brengen, maar kan niet garanderen dat de website of dienst vrij is van onjuistheden. Factoringvergelijken is niet aansprakelijk voor enige schade die u als gevolg van het gebruik van de dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van factoringvergelijken.

Gebruik website en dienst
U staat er jegens FactoringVergelijken.nl voor in dat u bevoegd bent gebruik te maken van de website en de dienst, en dat u zult handelen in overeenstemming met de gebruiksovereenkomst. De activiteiten die u verricht in het kader van factoringvergelijken mogen niet:
I. Op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn;
Ii. Inbreuk maken op rechten van factoringvergelijken of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
Iii. In strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving; of
Iv. Op enige wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens FactoringVergelijken.nl of een derde.